صوتی فایلی هدف نمندی

هدف چیست

در این فایل صوتی خانم احمدیان با شما در مورد هدفگذاری صحبت می کند.
صوتی فایلی شاد اولماق سری ایکیمجی قیسمت

رازهای شاد بودن (بخش دوم)

صوتی فایلی شاد اولماق سری ایکیمجی قیسمت

در این دو فایل صوتی راز های ساده ای از شاد بودن و شادمانی و موفقیت در زندگانی با شما در میان می گذارم.

صوتی فایلی شاد اولماق سری

رازهای شاد بودن (بخش اول)

در این دو فایل صوتی راز های ساده ای از شاد بودن و شادمانی و موفقیت در زندگانی با شما در میان می گذارم.

آلتیمجی قیسمتی تمرکز هدفه گوره

چگونه بر روی هدف خود تمرکز کنیم.(بخش ششم)

در این فایل صوتی طی چند بخش با شما تجربیاتم را در مورد اینکه چگونه بر روی هدف تمرکز کنیم  که مرجع آن استاد برایان تریسی می باشد را در میان می گذارم.

دانلود فایل صوتی: تمرکز هدفه گوره 6
بشیمجی قیسمتی- تمرکز هدفه گوره

چگونه بر روی هدف خود تمرکز کنیم.(بخش پنجم)

در این فایل صوتی طی چند بخش با شما تجربیاتم را در مورد اینکه چگونه بر روی هدف تمرکز کنیم  که مرجع آن استاد برایان تریسی می باشد را در میان می گذارم.

 بشیمجی قیسمتی- تمرکز هدفه گوره
دوردومجی قیسمت تمرکز هدفه گوره

چگونه بر روی هدف خود تمرکز کنیم.(بخش چهارم)

در این فایل صوتی طی چند بخش با شما تجربیاتم را در مورد اینکه چگونه بر روی هدف تمرکز کنیم  که مرجع آن استاد برایان تریسی می باشد را در میان می گذارم.

 

دوردومجی قیسمت تمرکز هدفه گوره

اوچیمجی قسمت تمرکز هدفه گوره

چگونه بر روی هدف خود تمرکز کنیم.(بخش سوم)

در این فایل صوتی طی چند بخش با شما تجربیاتم را در مورد اینکه چگونه بر روی هدف تمرکز کنیم  که مرجع آن استاد برایان تریسی می باشد را در میان می گذارم.

اوچیمجی قسمت تمرکز هدفه گوره

ایکیمجی قیسمت تمرکز هدفه گورا

چگونه بر روی هدف خود تمرکز کنیم.(بخش دوم)

در این فایل صوتی طی چند بخش با شما تجربیاتم را در مورد اینکه چگونه بر روی هدف تمرکز کنیم  که مرجع آن استاد برایان تریسی می باشد را در میان می گذارم.

 ایکیمجی قیسمت تمرکز هدفه گورا
برایان تریسی-تمرکز هدفه گوره

چگونه بر روی هدف خود تمرکز کنیم.(بخش اول)

در این فایل صوتی طی چند بخش با شما تجربیاتم را در مورد اینکه چگونه بر روی هدف تمرکز کنیم  که مرجع آن استاد برایان تریسی می باشد را در میان می گذارم.

برایان تریسی-تمرکز هدفه گوره